Szczegółowe zestawienie majątku przeznaczonego do zbycia

Opis Rok budowy Ilość
Klatki robocze walców MRK-AR i HRW - stojaki klatek walcowniczych 1980 20
Korpus podstawy walcarki ciągłej 1980 / 2000 1
Silniki- napędy główne walcarki ciągłej KWW 1980 / 2000 1
Napędy główne walcarki ciągłej: prąd stały 2200 kW, 150 obr/min 1980 / 2000 2
Napędy główne walcarki ciągłej: prąd stały 2600 kW, 230 obr/min MRK 1980 / 2000 3
Napęd główny walcarki ciągłej: prąd stały 1300 kW, 150 obr/min MRK 1980 / 2000 1
Napędy główne walcarki ciągłej: prąd stały 200 kW, 250/500 obr/min HRW 1980 / 2000 2
Napęd główny walcarki ciągłej: prąd stały 2600 kW, zapas dla klatki 3 1980 / 2000 1
Napęd główny walcarki ciągłej: prąd stały 1300 kW, zapas dla klatki 8 1980 / 2000 1
Klatki robocze walców MRK-AR i HRW - Walce z poduszkami 1980 / 2000 18
Piec z wysuwanym trzonem do odpuszczania trzpieni 2000 1
Komin stalowy pieca 2000 1
Walcarka redukcyjna (bez klatek i silników) z lokalnymi stacjami obsługi 2000 1
Piła warstwowa LS typ FST 017 KKS 1430 2000 1
Silniki 28 x 350 kW (walcarka redukcyjna) 2000 28
Osprzęt walcowniczy - Klatki kompletne - 137 sztuk   137
Osprzęt walcowniczy - Klatki kompletne -74 sztuk (nowe) 2000 74
Osprzęt walcowniczy - Klatki przelotowe (bez walców) - 12 sztuk 2000 12
Pomiarowy system zapewnienia jakości - QSS 2000 1
System komputerowego wspomagania procesu walcowania CARTA 2000 1
Piec podgrzewczy VWO 2000 1
Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego-01A9E2+B1D2 szafa 5 polowa 2000 5
Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego /Uwaga:dla obu pieców/
-transport wsadu do pieców grzewczych 01A9E1+B1D1 - sz. 7 polowa
2000 7
Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego- 01A9E3+B1D3 - szafa 6 polowa 2000 6
Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego/ transport wsadu do obu pieców grzewczych 01A9E1+B1D1 - sz. 7 polowa 2000 7
Indywidualna stacja hydrauliki siłowej dla pieca podgrzewczego 2000 1
Indywidualna stacja hydrauliki siłowej dla pieca obrotowego 2000 1
Urządzenie smarujące smarem plastycznym dla pieca obrotowego 2000 1
Wyposaż.centr.stacji hydr. -zbiornik V-40 000 L z instalacjami 1980 / 2000 1
Wyposaż.centr.stacji hydr. -agregaty pompowe szt. 19 1980 / 2000 19
Wyposaż.centr.stacji hydr. -filtry olejowe szt. 6 1980 / 2000 6
Wyposaż.centr.stacji hydr.-3 stanowiska akumulatorów hydraulicznych 1980 / 2000 3
Piec obrotowy DHO 1980 / 2000 1
Sterowanie i wizualizacja obszaru
pieców grzewczych i nożycy na gorąco
2000 1
System komputerowego prowadzenia temperatury pieca pokrocznego i pieca obrotowego Giwep 2000 1
Wyposażenie technologiczne pompowni -rurociągi z osprzętem 2000 kpl / set
Walcarka skośna SWW 1980 / 2000 1
Osprzęt zapasowy: Walcarka skośna SWW 1980 / 2000 1
Walcarka ciągła KWW , bez silników i klatek 1980 / 2000 1
Sterowniki programowalne PLC walcarki ciągłej KWW.- karta 270 poz. 1.2. 2000 1
Smarowanie trzpieni DSS z układem sterowania/wspólny dla JENI 94 i 100/ 2000 1
Walcarka – wyciągarka lup AZW 2000 1
Klatki walcarki szt. 12 + 9 walców: Walcarka – wyciągarka lup AZW 1980 / 2000 kpl / set
Urządzenie smarujące olejem- układy indywidualne: przytrzymywacz trzpieni 1980 / 2000 1
Stacja wody wysokiego ciśnienia - pompy 1980 2
Piła do cięcia wsadu na zimno 
firmy Wagner typ KH44H/DG Nr 42208 -
1980 rok z odprowadzeniem wiórów i usuwaniem odpadów, wraz ze stacją i instalacją hydrauliczną oraz elektryczną- Szafa sterująca AH02E00+E100
kolli 275, 276, 277
1980 1
Urządzenia podająco odbierające piły, niekompletne wraz z szafą zasilania i sterowania./ JENI 178/ 2000 1
Urządzenie do przebudowy klatek walcarki ciągłej i walcarki redukcyjnej tulei 2000 1
Urządzenie smarowania smarem plastycznym - układy centralne I, II, III, IV - pompy 2000 1
Obrabiarki do kalibrowania klatek reduktora Becker KR III 33 z szafami sterującymi 1996 3
Sterowniki programowalne PLC walcarki skośnej SWW 2000 1
Sterowniki programowalne PLC walcarki redukcyjnej SRW 2000 1
Nożyca na gorąco WAS 2000 1
Prostownica R 180-3 firmy Albert 2000 1
Wyposażenie elektryczne nożycy do cięcia na gorąco 2000 1
Transport między piecem obrotowym a walcarką skośną 2000 1
Przewody rozdzielcze sieci technolog.- rurociągi smaru plastycznego:- system I - walcarka skośna 2000 1
Przewody rozdzielcze sieci technolog.- rurociągi smaru plastycznego:- system II-linia pierwsza, walcarka ciągła 2000 1
Przewody rozdzielcze sieci technolog.- rurociągi smaru plastycznego:- system II-linia druga, urządz. transportowe przed walcarką redukcyjną 2000 1
Przewody rozdzielcze sieci technolog.- rurociągi smaru plastycznego:- system IV- transport w rejonie pieców i nożycy 2000 1
Chłodzenie silników napędów głównych walcarki skośnej (zasilanie elektryczne - JENI 179) 2000 1
Urządzenie wdmuchujące środek odtleniający z układem sterowania/wspólny dla JENI 94 i 100/ 2000 1
Chłodzenie silników napędów głównych walcarki ciągłej (zasilanie elektr. - JENI 180) 2000 1
Obieg trzpieni walcarki ciągłej (zasilanie elektryczne - JENI 180) 2000 1
Transport pomiędzy walcarką ciągłą a walcarką redukcyjną 2000 1
Indukcyjne nagrzewanie lup NWO 2000 1
Wyposażenie elektryczne rejonu przebudowy klatek 2000 1
Układ centralny smarowania olejowego walcarki skośnej SWW 2000 1
Układ centralny smarowania olejowego walcarki ciągłej KWW 2000 1
Układ centralny smarowania olejowego walcarki redukcyjnej SRW 2000 1
Chłodzenie silników napędów głównych - wentylatory walcarki redukcyjnej 2000 1
Przewody rozdzielcze sieci technologicznych w ciągu gorącym - rurociągi oleju smarującego 2000 1
Urządzenia zasilające walcarki skośnej 1980 / 2000 1
Urządzenia zasilające walcarki ciągłej i obiegu trzpieni 2000 1
SRW - urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego 2000 1
Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++